KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1.  
 2. 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Schnellecke Polska  Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gorzysława 27

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w możliwy jest poprzez adres email: compliance@schnellecke.pl

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • niezbędnym do nawiązywania relacji handlowych – zgodnie art. 6 ust. 1 lit. F RODO,
 • niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy kupna – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. B RODO,
 • niezbędnym do składania reklamacji, skarg i wniosków – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) – polegająca na dbaniu o jakość dostaw;
 • niezbędnym do prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) w zw. A art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych ustaw dot. podatków
 • niezbędnym do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – prawnie uzasadniony interes administratora – (art. 6, ust. 1 lit. F RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

 • podmioty współpracujące z Schnellecke Polska Sp. z o.o. na podstawie umów powierzenia

5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:

 • W przypadku nawiązywania relacji handlowych – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / usunięcia żądania
 • W przypadku składania reklamacji, skarg, wniosków – 12 miesięcy od złożenia reklamacji / skarg / wniosków
 • W przypadku prowadzenia dokumentacji księgowo podatkowej – 6 lat wg odrębnych przepisów
 • W przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – 6 lat od ich wymagalności

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości składania zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonania.

10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania i podejmowania decyzji.