KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1.  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Schnellecke Polska Sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gorzysława 27 ( dalej: Schnellecke Polska)

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Schnellecke Polska w możliwy jest poprzez adres email: compliance@schnellecke.pl

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji świadczeń pracowniczych, wynikających z umowy o pracę, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. B RODO.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą

  • pracownicy Schnellecke Polska
  • podmioty współpracujące ze Schnellecke Polska na podstawie umów powierzenia, w celu realizacji świadczeń pracowniczych.
  • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane w związku z zatrudnieniem przez okres 50 lat, licząc od dnia zakończenia stosunku pracy przez pracownika, zgodnie z art. 125 a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie danych jest niezbędne do zatrudnienia. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem podpisania umowy o pracę w Schnellecke Polska. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia pracy.

10. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak na tej podstawie nie będą podejmowane decyzje, nie będą też poddawane procesowi profilowania.